Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Generelt:
Enhver leverance fra Care Repair A/S sker, med mindre andet er skriftligt aftalt, efter nedenstående salg- og leveringsbetingelser. Enhver tvist mellem sælger og køber skal afgøres ved de almindelige domstole med Retten i Viborg som 1. instans.

Tilbud/ordre:
En aftale er bindende for Care Repair A/S og kunden, når kunden har modtaget ordrebekræftelsen.

Priser:
Alle priser er i danske kroner og eksklusiv moms og baseret på samlede ordrer. Care Repair A/S forbeholder sig ret til prisændringer.

Force Majeure:
Som force majeure, der fritager Care Repair A/S for ansvar, anses bl.a. følgende forhold hos Care Repair A/S eller dennes leverandør. Krig og undtagelsestilstand, lockout, naturkatastrofer, svigtende forsyninger, brand, import- og eksportforbud, valutarestriktioner og produktionsstop.

Returvarer:
Varer tages KUN retur efter forudgående aftale med salgskonsulenten, adresseret til vores adresse, franko afsendt, vedlagt følgeseddel med påført fakturadato og – nummer. Til dækning af ekspeditionsomkostningerne beregnes 10 % af fakturabeløbet, dog minimum kr. 150,00. Varer specielt fremstillet eller hjemtaget, tages IKKE retur.

Modregning:
Køber er uberettiget til at foretage modregning over for Care Repair A/S.

Reklamation:
Det påhviler køber at undersøge varerne ved modtagelsen. Eventuel reklamation skal være kommet frem til Care Repair inden 8 dage efter levering. Såfremt en leverance er mangelfuld, har Care Repair A/S ret til efter eget valg at foretage omlevering eller udbedring.

Produktansvar:
Care Repair A/S er dækket af produktansvarsforsikring med et dækningsminimum for ting- og personskade på kr. 10.000.000. Care Repair A/S er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab, indirekte tab eller andet.

Betaling, levering m.v:
Betaling: 8 dage netto. Såfremt betaling ikke sker rettidigt, påløber renter med 1,5 % pr. påbegyndt måned. Levering: Franko ved minimum kr. 1.500,00 netto ekskl. Moms. Fragtgebyr kr. 150,00 ved køb under kr. 1.500,00.